กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)  Academic profession and Technology (Chkrrm).