กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) Academic profession and technology (the industry).