กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตรกรรม) Academic profession and technology (agriculture).