ลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Social studies, religion and culture.