กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) computer
ประเภทย่อย
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร,เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์