กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
Sub-categories
วิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ว31204 ม.4 ปี 2563

Courses 
ชื่อรายวิชา โครงงาน 2 (Creativity Action Service) ม.4/1This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา โครงงาน 2 (Creativity Action Service) ม.4/2This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา ทฤษฎีความรู้ 2 Theory of Knowledge ม.4/1This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา ทฤษฎีความรู้ 2 Theory of Knowledge ม.4/2This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.6/1 ครูสมปอง ตรุวรรณ์This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.6/2 ครูสมปอง ตรุวรรณ์This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic นักเรียน ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic นักเรียน ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1Information
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic นักเรียน ม.6/3 ภาคเรียนที่ 1Information
ชื่อรายวิชา E_Training ครูสมปอง ตรุวรรณ์This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา Microsoft Access 2003 สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5This course allows guest users to enterInformation