กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) computer
Sub-categories
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร,เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์

Page:  1  2  ()
Courses 
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.4/1 ครูสมปอง ตรุวรรณ์ This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.4/2 ครูสมปอง ตรุวรรณ์ This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.4/3 ครูสมปอง ตรุวรรณ์ This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.4/4 ครูสมปอง ตรุวรรณ์ This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.4/5 ครูสมปอง ตรุวรรณ์ This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.4/6 ครูสมปอง ตรุวรรณ์ This course allows guest users to enterInformation
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2,4,6 ครูสมปอง ตรุวรรณ์This course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา C++ ม.5/9 ครูธารทิพย์ ทานะThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี C++ ม.5/16 ครูธารทิพย์ ทานะThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี C++ ม.5/15 ครูธารทิพย์ ทานะThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี C++ ม.5/12 ครูธารทิพย์ ทานะThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี C++ ม.5/13 ครูธารทิพย์ ทานะThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา C++ ม.5/10 ครูธารทิพย์ ทานะThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3/12 ครูวัชรพงษ์ สารการThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3/11 ครูวัชรพงษ์ สารการThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3/10 ครูวัชรพงษ์ สารการThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3/9 ครูวัชรพงษ์ สารการThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ม.3/8 ครูวัชรพงษ์ สารการThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.2/12 ครูรุ้งเพชร ทองคำสุขThis course allows guest users to enterInformation
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.2/11 ครูรุ้งเพชร ทองคำสุขThis course allows guest users to enterInformation