กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) computer
ประเภทย่อย
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร,เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์