กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) computer
ประเภทย่อย
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร,เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์

หน้า: ()   1  2
รายวิชาทั้งหมด 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.2/9 ครูรุ้งเพชร ทองคำสุขบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.2/8 ครูรุ้งเพชร ทองคำสุขบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ม.2/7 ครูรุ้งเพชร ทองคำสุขบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา โครงงาน 2 (Creativity Action Service) ม.4/1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา โครงงาน 2 (Creativity Action Service) ม.4/2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ทฤษฎีความรู้ 2 Theory of Knowledge ม.4/1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ทฤษฎีความรู้ 2 Theory of Knowledge ม.4/2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.6/1 ครูสมปอง ตรุวรรณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา การโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.6/2 ครูสมปอง ตรุวรรณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic นักเรียน ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic นักเรียน ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1ข้อมูล
ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic นักเรียน ม.6/3 ภาคเรียนที่ 1ข้อมูล
ชื่อรายวิชา E_Training ครูสมปอง ตรุวรรณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา Microsoft Access 2003 สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล