กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ

Department of Foreign Languages.

หน้า: ()   1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.3/1 ครูกนกวรรณ ธรรมานุชิตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2/12 ครูจุฬีลักษณ์ จิตรหาญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2/11 ครูจุฬีลักษณ์ จิตรหาญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2/7 ครูจุฬีลักษณ์ จิตรหาญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2/3 ครูจุฬีลักษณ์ จิตรหาญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2/2 ครูจุฬีลักษณ์ จิตรหาญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม. 4 ครูเรืองรัตน์ ไมตรีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
En43102 ม.6 ครูภาวิณี ลิวนานนท์ชัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
En 43101 ม.6 ครูภาวิณี ลิวนานนท์ชัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา อ 21102 ม.1 ครูมานิต ปัดภัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่น ม. 6 ครูประกอบ ภูสิงห์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ(เสริมฯ) ครูวิไลวรรณ มีศรีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4 ครูณัฐวดี วรสุขบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม. 6 ครูสุภัสสรา สาระทิศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 1 ครูอาภัสรี พลศักดิ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 ครูอรุณี ตันติเศรษฐ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1 ครูปัทมา โหตระไวศยะบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศษ ม.3 ครูปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 3 ครูปัญชิกา ประสานสอนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ม.5 ครูสุพัตรา ศิริเรืองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล