กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ

Department of Foreign Languages.

หน้า: ()   1  2  3
รายวิชาทั้งหมด 
ชื่อรายวิชา อังกฤษ ม. 2 ครูขนิษฐา บูรณกิจภิญโญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 ครูอัมพร สวนมาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม. 3 ครูสุพัตรา แสงใสบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม.4 ครูเกษกนก วรรณวัลย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) ม.1 ครูฉันทนา พลพวกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล