กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลานามัย School health education and health.