ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) Academic profession and technology (computers).

วิชา คอมพิวเตอร์ ม.1 3

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.48

-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร,เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ Department of Foreign Languages.45
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย Thai language courses.8

ภาษาไทย ครูนพรัตน์ ปางชาติ5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ Mathematics.7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ Sciences.22
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลานามัย School health education and health.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ศิลปะ Department of Art.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Social studies, religion and culture.10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) Academic profession and Technology (Chkrrm).9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) Academic profession and technology (the industry).3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตรกรรม) Academic profession and technology (agriculture).4
กลุ่มงานแนะแนว Guidance Department.4
กลุ่มงานห้องสมุด Department of Libraries.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ) Business 3