รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/14
(MC_4/14_2_60)


ัy

นางปุณิกา นวะแก้วการุณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ระดับ 9